مقالات ترجمه شده رشته بیوفوتونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوفوتونیک
ترجمه مقاله انتقال فاز معکوس پذیر القا شده با فوتون در پروسکایت CsPbBr3 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله انتقال فاز معکوس پذیر القا شده با فوتون در پروسکایت CsPbBr3 - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7