مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد نفت و گاز

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد نفت و گاز
ترجمه مقاله نفت خام و بازارهای بورس: روابط علی در دنباله ها؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفت خام و بازارهای بورس: روابط علی در دنباله ها؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله قابلیت تداوم خارجی کشورهای تولید کننده نفت در جنوب صحرای آفریقا

ترجمه مقاله قابلیت تداوم خارجی کشورهای تولید کننده نفت در جنوب صحرای آفریقا

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل سازی تقاضای بنزین در ایالات متحده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی تقاضای بنزین در ایالات متحده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تحلیل کشش‌ تقاضای بنزین در سطوح ملی و داخلی کشور مکزیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل کشش‌ تقاضای بنزین در سطوح ملی و داخلی کشور مکزیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله کشش تقاضای بنزین در سوئیس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کشش تقاضای بنزین در سوئیس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله قیمت گذاری دینامیکی در بازار بنزین اسپانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قیمت گذاری دینامیکی در بازار بنزین اسپانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تخمین تقاضای بنزین در کشورهای در حال توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخمین تقاضای بنزین در کشورهای در حال توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه

ترجمه مقاله حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای در شرکت پتروشیمی ایران با مدل مارکوویتز

ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای در شرکت پتروشیمی ایران با مدل مارکوویتز

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی غیر نفتی آذربایجان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی غیر نفتی آذربایجان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25