مقالات ترجمه شده رشته اتمی مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اتمی مولکولی
ترجمه مقاله فونون های اولیه در Cu2ZnSnSe4 نوع ST و KS - نشریه IOP

ترجمه مقاله فونون های اولیه در Cu2ZnSnSe4 نوع ST و KS - نشریه IOP

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله مطالعه تجربی و عددی زاویه استقرار برای کره های درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی و عددی زاویه استقرار برای کره های درشت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله  تقویت کننده تفاضلی تلفیقی تابش میدانی خلا نانو الماس - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تقویت کننده تفاضلی تلفیقی تابش میدانی خلا نانو الماس - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14