مقالات ترجمه شده رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت آب اجرا شده در تاسیسات بهداشت و درمان

ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت آب اجرا شده در تاسیسات بهداشت و درمان

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله موجودی چرخه عمر آب در تولید بتن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موجودی چرخه عمر آب در تولید بتن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله پیش بینی خشکسالی با روش مبتنی بر موجک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی خشکسالی با روش مبتنی بر موجک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مدل موجک ژن برای پیش بینی خشکسالی مدت زمان طولانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل موجک ژن برای پیش بینی خشکسالی مدت زمان طولانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدل های نشت آب مبتنی بر GPR در سیستم های توزیع آب - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدل های نشت آب مبتنی بر GPR در سیستم های توزیع آب - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24