دانلود مقالات ترجمه شده مجله SSRN

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله SSRN به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله کاربرد یک سیستم اطلاعات حسابداری مناسب در آموزش عالی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کاربرد یک سیستم اطلاعات حسابداری مناسب در آموزش عالی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مرکز رایانش ابری با مدل صف بندی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مرکز رایانش ابری با مدل صف بندی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بازارها، حق الزحمه ها و تولید حسابرسی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله بازارها، حق الزحمه ها و تولید حسابرسی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 73
صفحات فارسی: 70
ترجمه مقاله افشای اطلاعات، عملکرد بانک و پایداری بانک - نشریه SSRN

ترجمه مقاله افشای اطلاعات، عملکرد بانک و پایداری بانک - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سود دهی کل - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سود دهی کل - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 62
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله اثرات تقاضای انعطاف پذیری مالی روی تصمیمات مالی شرکت ها - نشریه SSRN

ترجمه مقاله اثرات تقاضای انعطاف پذیری مالی روی تصمیمات مالی شرکت ها - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 54
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله سرمایه گذاران پریشان و مدیریت درآمد - نشریه SSRN

ترجمه مقاله سرمایه گذاران پریشان و مدیریت درآمد - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد اسلامی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله کیفیت به کارگیری استانداردهای گزارش مالی بین المللی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله چارچوب چند بعدی برای نوآوری سازمانی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله چارچوب چند بعدی برای نوآوری سازمانی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 36