دانلود مقالات ترجمه شده مجله NEJM

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله NEJM به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله رمدسیویر برای درمان کووید-19 - نشریه NEJM

ترجمه مقاله رمدسیویر برای درمان کووید-19 - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آرام بخش و هذیان گویی در واحد مراقبت ویژه - نشریه NEJM

ترجمه مقاله آرام بخش و هذیان گویی در واحد مراقبت ویژه - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله التهاب تیروئید اتوایمیون مزمن - نشریه NEJM

ترجمه مقاله التهاب تیروئید اتوایمیون مزمن - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اثر تکنولوژی بار کد روی ایمنی مدیریت تجویز دارو - نشریه NEJM

ترجمه مقاله اثر تکنولوژی بار کد روی ایمنی مدیریت تجویز دارو - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری - نشریه NEJM

ترجمه مقاله مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر - نشریه NEJM

ترجمه مقاله وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله جهش های فیلاگرین مرتبط با بیماری های آلرژیک و پوستی - نشریه NEJM

ترجمه مقاله جهش های فیلاگرین مرتبط با بیماری های آلرژیک و پوستی - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مکانیسم های بیماری در وراثت دیابت نوع A1 - نشریه NEJM

ترجمه مقاله مکانیسم های بیماری در وراثت دیابت نوع A1 - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

ترجمه مقاله ترکیب تولید مثل غیر جنسی سرطان خون مغز استخوان حاد ثانویه - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر آنتی ‌بادی منوکلونال PCSK9 بر کلسترول LDL - نشریه NEJM

ترجمه مقاله تاثیر آنتی ‌بادی منوکلونال PCSK9 بر کلسترول LDL - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله انواع ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه NEJM

ترجمه مقاله انواع ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13