دانلود مقالات ترجمه شده مجله HBR

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله HBR به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟ - نشریه HBR

ترجمه مقاله آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟ - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله چگونگی بهبود عملکرد سازمانی با نقش های تصمیم گیری روشن - نشریه HBR

ترجمه مقاله چگونگی بهبود عملکرد سازمانی با نقش های تصمیم گیری روشن - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله استراتژی IT بعدی شما - نشریه HBR

ترجمه مقاله استراتژی IT بعدی شما - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله شش تصمیم IT که افراد فناوری اطلاعات شما نباید بگیرند - نشریه HBR

ترجمه مقاله شش تصمیم IT که افراد فناوری اطلاعات شما نباید بگیرند - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بحران سلامت نودل مگی در هند - نشریه HBR

ترجمه مقاله بحران سلامت نودل مگی در هند - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله پارادوکس اصالت - نشریه HBR

ترجمه مقاله پارادوکس اصالت - نشریه HBR

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نوآوری بازار آزاد - نشریه HBR

ترجمه مقاله نوآوری بازار آزاد - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انقلاب مدیریت با داده های بزرگ - نشریه HBR

ترجمه مقاله انقلاب مدیریت با داده های بزرگ - نشریه HBR

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ممیزی یا حسابرسی فرایند - نشریه HBR

ترجمه مقاله ممیزی یا حسابرسی فرایند - نشریه HBR

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 45