دانلود مقالات ترجمه شده مجله APA

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله APA به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مطالعه اختلال روانی و مشارکت تروریست - نشریه APA

ترجمه مقاله مطالعه اختلال روانی و مشارکت تروریست - نشریه APA

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بررسی مداخلات بازی درمانی برای بیماری مزمن - نشریه APA

ترجمه مقاله بررسی مداخلات بازی درمانی برای بیماری مزمن - نشریه APA

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله رابطه بین ساختار شخصیت، کارکرد انعکاسی و طبقه بندی روان پزشکی - نشریه APA

ترجمه مقاله رابطه بین ساختار شخصیت، کارکرد انعکاسی و طبقه بندی روان پزشکی - نشریه APA

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله انتقال، تفسیرهای انتقال و روان درمانی های متمرکز بر انتقال - نشریه APA

ترجمه مقاله انتقال، تفسیرهای انتقال و روان درمانی های متمرکز بر انتقال - نشریه APA

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پیش بینی کننده روند نتایج حاصل از مشاوره گروهی اعتیاد - APA

ترجمه مقاله پیش بینی کننده روند نتایج حاصل از مشاوره گروهی اعتیاد - APA

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کشف نقش تعدیل جنسیت و سیاست‌های سازمانی - APA

ترجمه مقاله کشف نقش تعدیل جنسیت و سیاست‌های سازمانی - APA

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت رضایتمندی از زندگی - APA

ترجمه مقاله شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت رضایتمندی از زندگی - APA

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18