تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر وفاداری برند بر نیت خرید مواد آرایشی در مشتریان زن ایرانی

عنوان فارسی: تاثیر وفاداری برند بر نیت خرید مواد آرایشی در مشتریان زن ایرانی
عنوان انگلیسی: The Influence of Brand Loyalty on Cosmetics purchase Intention of Iranian Female Consumers
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2012 نشریه : Textroad
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F1291 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.77Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بازاریابی و مدیریت منابع انسانی
مجله: مجله پژوهشی علمی پایه و کاربردی - Journal of Basic and Applied Scientific Research
دانشگاه: گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: وفاداری به برند، نیت خرید، محیط فروشگاه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

زمینه تئوریکی و فرضیه ها

وفاداری به برند

نیت خرید

محیط فروشگاه

نام برند:

کیفیت خدمات

قیمت

تبلیغ

کیفیت محصول

طراحی

روش تحقیق

نتایج

نتایج توصیفی

تحلیل استنباطی و تحقیق روی مدل مفهومی

نتیجه گیری

محدودیتها و تحقیقات اتی

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the relationship of factors affecting brand loyalty on purchase intention by using cosmetic of female consumers in Iran. Factors affecting of brand loyalty are brand name, product quality, price, design, promotion, service quality and store environment. A total of 408 questionnaires were distributed to female cosmetic consumers aged between 16-45.The survey was distributed at Tehran city at three malls. The proposed relationships have been tested using structural equation modelling (SEM) with lisrel and visual PLS. The research results showed that there is positive and significant relationship between factors of brand loyalty (brand name, product quality, price, design, promotion, service quality and store environment) with cosmetics purchase intention. The objective of the analysis is to find out whether there is significant relationship between the variables. A scale of overall purchase intention in cosmetic sector was obtained, composed of seven factors and represented by 29 items that are significant for their measurement.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی روی رابطه عوامل اثرگذار بر وفاداری برند بر نیت خرید با استفاده از لوازم ارایشی مشتریان زن در ایران است. عوامل اثرگذار بر وفاداری برند عبارت است از نام برند، کیفیت محصول، قیمت، طراحی، تبلیغ، کیفیت خدمات و محیط فروشگاه. یک تعداد کل 408 پرسشنامه در میان مشتریان زن لوازم ارایشی بین 16 تا 45 سال توزیع گردید. تحقیق در شهر تهران در سه پاساژ خرید توزیع گردید. روابط مطرح شده با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری یا SEM با lisrel و PLS بصری تست گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری میان عوامل وفاداری به برند (نام برند، کیفیت محصول، قیمت، طراحی، تبلیغات، کیفیت خدمات و محیط ذخیره) با نیت خرید لوازم ارایشی وجود دارد.

هدف این تحلیل یافتن این امر است که ایا رابطه معنی داری میان متغیرها وجود دارد یا خیر. یک مقیاس نیت خرید کلی در بخش لوازم ارایشی بدست امد که مرکب از هفت عامل بوده و با 29 گزینه ای که برای اندازه گیری شان معنی دار بود، نشان داده شد.