تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن تصفیه شده پنبه دانه – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن تصفیه شده پنبه دانه و بررسی خصوصیات آن
عنوان انگلیسی: Optimization of biodiesel production from refined cotton seed oil and its characterization
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F493 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.67Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، انرژی های تجدیدپذیر و انرژی و محیط زیست
مجله: مجله مصری نفت خام - Egyptian Journal of Petroleum
دانشگاه: دانشکده مهندسی شیمی، نیجریه
کلمات کلیدی: روغن پنبه دانه، بیودیزل، تعیین مشخصات، سطح پاسخ، روش شناسی، بهينه سازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 مواد

2.2 مواد و روش ها

2.3 مشخصات فیزیکو شیمیایی روغن و تولید بیودیزل

2.3.1 تعیین محتوای رطوبت

2.3.2 تعيين مقدار صابونی شدن

2.3.3 تعيين مقدار يد

2.3.4 تعیین مقدار اسید

2.3.5 تعیین اسید چرب آزاد (FFA)

2.3.6 تعیین مقدار استر

2.3.7 تعیین مقدار پراکسید

2.3.8 تعيين وزن مخصوص

2.3.9 تعیین ویسکوزیته

2.3.10 تعیین ضریب شکست

2.3.11 تعیین نقطه جوش

2.3.12 تعیین نقطه ابری و نقطه ریزش

2.4. خصوصیات ابزاری

2.5. طراحی آزمایشی

3. نتایج و بحث ها

3.1 مشخصات نتایج

3.1.1 خصوصیات فیزیکوشیمیایی

3.1.2 طیف FTIR

3.2 ارزيابي مدل رگرسيوني براي كارايي تبادل استری

3.3. برآورد سطح پاسخ

4. نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Biodiesel was produced through transesterification of refined cotton seed oil with methanol and potassium hydroxide (KOH) as a catalyst using batch mode. The physicochemical properties of cotton seed oil and biodiesel as an alternative fuel for diesel engine was characterized through ASTM standards for fuel tests. The functional groups of the biodiesel were investigated using Fourier transform infrared spectroscopy. Influence of key parameters like reaction temperature, reaction time, catalyst concentration and methanol/oil molar ratio were determined using batch mode. These process parameters were optimized using response surface methodology (RSM) and analysis of variance (ANOVA). The significance of the different process parameters and their combined effects on the transesterification efficiency were established through a full factorial central composite design. The results obtained are in good agreement with published data for other vegetable oil biodiesel as well as various international standards for biodiesel fuel. An optimum yield of 96% was achieved with optimal conditions of methanol/oil molar ratio, 6:1; temperature, 55 C; time, 60 min; and catalyst concentration, 0.6%. This investigation has shown that cotton seed oil from Nigeria can be used to produce biodiesel.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بیودیزل از طریق تبادل استری روغن تصفیه شده پنبه دانه با متانول و هیدروکسید پتاسیم (KOH) به عنوان کاتالیزور با استفاده از حالت دسته ای تولید می شود. خواص فیزیکوشیمیایی روغن پنبه دانه و بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین برای موتور دیزل از طریق استانداردهای ASTM برای آزمایشات سوخت تعیین شدند. گروههای عاملی بیودیزل با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه مورد بررسی قرار گرفتند. تأثیر پارامترهای کلیدی مانند دمای واکنش، زمان واکنش، غلظت کاتالیزور و نسبت مولی متانول/ روغن با استفاده از روش دسته ای تعیین شد. پارامترهای فرایند با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بهینه شدند. اهمیت پارامترهای مختلف فرآیند و اثرات ترکیبی آنها بر راندمان تبادل استری، از طریق طراحی یک کامپوزیت مرکزی با فاکتوریل کامل ایجاد شد. نتایج به دست آمده در توافق خوبی با داده های منتشر شده برای سایر بیودیزل های روغن گیاهی و همچنین استانداردهای بین المللی مختلف برای سوخت بیودیزل است. راندمان بهینه 96٪ در شرایط بهینه مطلوب مولی متانول به روغن، 1:6؛ دما 55 درجه سانتی گراد؛ زمان 60 دقیقه و غلظت کاتالیست 6/0% به دست آمد. این تحقیق نشان داده است که روغن پنبه دانه از نیجریه می تواند برای تولید بیودیزل استفاده شود.