تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها – نشریه BMC

عنوان فارسی: گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها: اهمیت بالینی وتغذیه ای: یک مقاله مروری
عنوان انگلیسی: Peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands: nutritional and clinical implications – a review
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2014 نشریه : BMC
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F700 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.17Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و علوم تغذیه
مجله: مجله تغذیه Grygiel-Górniak
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی، پزنان، لهستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ساختار و عملکرد گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی

انواع گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و بیان بافتی آن ها

لیگاند های PPAR

نقش عملکردی گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی

آگونیست های طبیعی گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی

آگونیست های سنتتیک

نقش کارکردی PPARβ/δ

آگونیست های PPARβ/δ

نقش بالینی و تغذیه ای PPARγ

آگونیست های طبیعی PPARγ2

آگونیست های فارماکولوژیکی PPARy

آگونیست دوگانه PPARα/γ

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Peroxisome proliferator-activated receptors are expressed in many tissues, including adipocytes, hepatocytes, muscles and endothelial cells; however, the affinity depends on the isoform of PPAR, and different distribution and expression profiles, which ultimately lead to different clinical outcomes. Because they play an important role in lipid and glucose homeostasis, they are called lipid and insulin sensors. Their actions are limited to specific tissue types and thus, reveal a characteristic influence on target cells. PPARα mainly influences fatty acid metabolism and its activation lowers lipid levels, while PPARγ is mostly involved in the regulation of the adipogenesis, energy balance, and lipid biosynthesis. PPARβ/δ participates in fatty acid oxidation, mostly in skeletal and cardiac muscles, but it also regulates blood glucose and cholesterol levels. Many natural and synthetic ligands influence the expression of these receptors. Synthetic ligands are widely used in the treatment of dyslipidemia (e.g. fibrates - PPARα activators) or in diabetes mellitus (e.g. thiazolidinediones - PPARγ agonists). New generation drugs - PPARα/γ dual agonists - reveal hypolipemic, hypotensive, antiatherogenic, anti-inflammatory and anticoagulant action while the overexpression of PPARβ/δ prevents the development of obesity and reduces lipid accumulation in cardiac cells, even during a high-fat diet. Precise data on the expression and function of natural PPAR agonists on glucose and lipid metabolism are still missing, mostly because the same ligand influences several receptors and a number of reports have provided conflicting results. To date, we know that PPARs have the capability to accommodate and bind a variety of natural and synthetic lipophilic acids, such as essential fatty acids, eicosanoids, phytanic acid and palmitoylethanolamide. A current understanding of the effects of PPARs, their molecular mechanisms and the role of these receptors in nutrition and therapeutic treatment are delineated in this paper.

نمونه متن ترجمه

چکیده

گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی در بسیاری از بافت ها از چمله ادیپوسیت ها، هپاتوسیت ها، ماهیچه ها و سلول های اندوتلیال بیان می شوند. با این حال، وابستگی و قرابت بستگی به ایزوفرم PPAR و پروفیل های توزیع و بیان مختلف دارد که در نهایت منجر به برایند های بالینی متفاوتی می شود. چون آن ها نقش مهمی در هموستاز لیپید و گلومز دارند، موسوم به حسگر های لیپید و انسولین می باشند. فعالیت ان ها محدود به انواع بافت های خاص بوده و تاثیر بر روی سلول های هدف را نشان می دهند. PPARα بر روی متابولیسم اسید چرب اثر داشته و فعال سازی آن موجب کاهش سطوح لیپید، می شود در حالی که PPARγ در تنظیم ادیپوژنز، تعادل انرژی و بیوسنتز لیپید نقش دارد. PPARβ/δ در اکسیداسیون اسید چرب به خصوص در ماهیجه های قلبی و اسکلتی نقش دارد، با این حال سطوح کلسترول و گلوکز خون را تنظیم می کند. بسیاری از الیگاند های طبیعی و سنتتیک بر بیان این گیرنده ها اثر دارند. دارو های نسل جدید نظیر اگونیست های دوگانه PPARα/γ فعالیت هیپولمی، انتی تروژنیک، ضد التهابی و ضد انعقادی را نشان می دهند، در حالی که بیان بالای PPARβ/δ موجب پیش گیری از توسعه چاقی شده و انباشت لیپید را در سلول های قلبی کاهش می دهد. داده های دقیق در زمینه بیان و عملکرد اگونیست PPAR طبیعی بر روی متابولیسم لیپید و گلوکز کم است زیرا لیگاند های یکسان بر گیرنده های مختلف اثر دارند. PPAR ها توانایی اتصال به اسید های لیپوفیلیک سنتتیک و طبیعی را دارند نظیر اسید چرب ضروریف ایکوزانید ها، اسید فیتانیک و پالمیتول اتانولامید. درک اثرات PPAR، مکانیسم ملکولی انها و نقش این گیرنده ها در تیمار درمانی و تغذیه ای در این مقاله بررسی شده است.