تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزيابی احتمالاتی منحنی های شكنندگی لرزه ای برای سكوی ثابت فلزی – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: ارزيابی احتمالاتی منحنی های شكنندگی لرزه ای برای سكوی ثابت فلزی با در نظر گرفتن ناپايداری ديناميكی
عنوان انگلیسی: Statistical assessment of seismic fragility curves for steel jacket platforms considering global dynamic instability
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2017 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f457 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.07Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: زلزله، سازه و سازه های دریایی
مجله: سازه های فراساحلی و کشتی - SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
فهرست مطالب

چكيده

1. مقدمه

2. بررسي‌های آمار و احتمالاتي اوليه

1-2- شاخص مركزي در توزيع لگ نرمال

2-2- منحني های شكنندگي لرزه ای

3-2- آزمون صحت برازش Anderson-Darling (AD)

3. توضيحات مربوط به سكوي مورد استفاده در اين مطالعه

4. روشهای مدلسازی عددی

5. انتخاب ركورد و منحني تحليل خطر لرزه ای

6. نتايج و تفسير نتايج

7. نتيجه گيری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Many probabilistic studies in the field of offshore structures assume that the drift demand distributes lognormally around its median at all the intensity levels. However, this assumption may not be formally validated, and the purpose of this study is to investigate the assumption of lognormal distribution of the drift demand for the fixed offshore platforms, using Anderson–Darling goodness of fit test. The lognormal hypothesis for the drift demand can be investigated at two different regions as: (1) low intensity levels without any collapse case and (2) higher intensity levels with collapse cases. To this end, both the sample median and sample geometric mean are considered as the estimators of lognormal central tendency. The results indicate that the lognormal hypothesise is accepted based on the sample geometric mean at all the intensity levels. Nevertheless, the lognormal hypothesise is rejected at some intensity levels if the sample median is the central estimator.

نمونه متن ترجمه

چكيده

بسياري از مطالعات احتمالاتي در حوزه سازه هاي فراساحل از فرض لوگ نرمال بودن توزيع نياز سازه اي در سطوح مختلف اندازه شدت با در نظر گرفتن ميانه به عنوان شاخص مركزي اين تابع توزيع استفاده مي- كنند. حال آنكه ممكن است اين فرض همواره برقرار نباشد. هدف اصلي اين مطالعه بررسي فرض لوگ نرمال براي سكوي ثابت فلزي فرا ساحل با استفاده از تست آماري Anderson-Darling مي باشد. فرض لوگ نرمال در دو ناحيه شامل 1) محدوده اي كه در آن هيچ ناپايداري ديناميكي پديد نيامده 2) محدوده اي كه در آن ناپايداري ديناميكي وجود دارد، مي باشد. در اين راستا از دو شاخص آماري ميانه و ميانگين هندسي به عنوان پارامترهاي مركزي تابع توزيع لوگ نرمال استفاده شده است. نتيجه نشان ميدهد كه فرض تابع لوگ نرمال بر مبناي ميانگين هندسي در تمامي سطوح اندازه شدت صادق بوده، اما اين فرض برمبناي شاخص ميانه در برخي از سطوح قابل قبول نيست.