تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته دینامیک و ارتعاشات

لیست مقالات ترجمه شده رشته دینامیک و ارتعاشات

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15