تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم ارتباطات اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم ارتباطات اجتماعی

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16