ترجمه مقاله تعیین ولتامتریک محتوای پلی فنولی آب انار با الکترود نانوتیوب کربنی چنددیواره ای - نشریه Beilstein

ترجمه مقاله تعیین ولتامتریک محتوای پلی فنولی آب انار با الکترود نانوتیوب کربنی چنددیواره ای - نشریه Beilstein
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین ولتامتریک محتوای پلی فنولی آب انار با استفاده از الکترود نانوتیوب کربنی چنددیواره ای (گالیک اسید)
عنوان انگلیسی
Voltammetric determination of polyphenolic content in pomegranate juice using a poly(gallic acid)/multiwalled carbon nanotube modified electrode
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2016
نشریه
Beilstein
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5840
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی و شیمی آلی
مجله
مجله شیمی آلی Beilstein
دانشگاه
واحد کاربردی الکتروشیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سوهاج مصر
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نتایج و بحث و گفت و گو
تعیین ویژگی های PGA/MWCNT با استفاده از SEM
فیلم مرکب
تعیین ویژگی های الکتروشیمیایی الکترود تغییریافته PGA/ MWCNT/GC
ولتاژسنجی سیکلیک
کرونوآمپرومتری
رفتار اکسیداسیون الکتروشیمیایی گالیک اسید با استفاده از الکترود اصلاح شده PGA/MWCNT/GC
اثر سرعت اسکن
شرایط تجمع(Accumulation)
تعیین محتوای فنولی تام در آب انار
آزمایش ها
ترکیبات
ابزار های مورد استفاده
تهیه و آماده سازی سوسپانسیون نانوتیوب کربنی چندجداره (MWCNT)
ساخت سنسور
آماده سازی نمونه های آب انار و تعیین محتوای فنولی تام
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A simple and sensitive poly(gallic acid)/multiwalled carbon nanotube modified glassy carbon electrode (PGA/MWCNT/GCE) electrochemical sensor was prepared for direct determination of the total phenolic content (TPC) as gallic acid equivalent. The GCE working electrode was electrochemically modified and characterized using scanning electron microscope (SEM), cyclic voltammetry (CV), chronoamperometry and chronocoulometry. It was found that gallic acid (GA) exhibits a superior electrochemical response on the PGA/MWCNT/GCE sensor in comparison with bare GCE. The results reveal that a PGA/MWCNT/GCE sensor can remarkably enhance the electro-oxidation signal of GA as well as shift the peak potentials towards less positive potential values. The dependence of peak current on accumulation potential, accumulation time and pH were investigated by square-wave voltammetry (SWV) to optimize the experimental conditions for the determination of GA. Using the optimized conditions, the sensor responded linearly to a GA concentration throughout the range of 4.97 × 10−6 to 3.38 × 10−5 M with a detection limit of 3.22 × 10−6 M (S/N = 3). The fabricated sensor shows good selectivity, stability, repeatability and (101%) recovery. The sensor was successfully utilized for the determination of total phenolic content in fresh pomegranate juice without interference of ascorbic acid, fructose, potassium nitrate and barbituric acid. The obtained data were compared with the standard Folin–Ciocalteu spectrophotometric results.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سنسور الکتروشیمیایی الکترود کربنی شیشه ای نانوتیوبی (PGA/MWCNT/GCE) پلی(گالیک اسید)/چندجداره روشی بسیار حساس و ساده جهت تعیین مستقیم محتوای فنلی تام (TPC) مثل گالیک اسید به کار می باشد. الکترود به کار رفته در GCE به صورت الکتروشیمیایی تغییریافته است و از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)، ولتامتری سیکلیک(CV)، کرونوآمپرومتری و کرونوکولومتری در این روش استفاده می شود. ثابت شده است که گالیک اسید (GA) در مقایسه با GCE ساده، پاسخ الکتروشیمیایی گسترده تری به سنسور PGA/MWCNT/GCE دارد. نتایج همگی حاکی از آنست که سنسور PGA/MWCNT/GCE به صورت قابل توجهی سیگنال الکترو-اکسیداسیون GA را افزایش داده و پیک را به سمت مقادیر کوچکتر(کمتر مثبت) جابه جا می کند. با استفاده از ولتاژ سنجی مربع-موجی (SWV)، وابستگی جریان پیک به پتانسیل، زمان انباشتگی و Ph برررسی شد تا در نهایت شرایط آزمایشگاهی بهینه جهت تعیین GA فراهم شود. با استفاده از شرایط بهینه، سنسور به غلظت GA به صورت خطی پاسخ می-دهد و محدوده 4.97 × 10−6 to 3.38 × 10−5 M قابل شناسایی می باشد، حداقل مقدار قابل تشخیص 3.22 × 10−6 M (S/N = 3) می باشد. سنسور مورد استفاده حساسیت، پایداری، تکرارپذیری و بازیابی (101%) قابل قبولی دارد. سنسور جهت تعیین محتوای فنولی تام در آب انار بدون تداخل آسکوربیک اسید، فروکتوز، پتاسیم نیترات و باربیتورات اسید مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات حاصل با نتایج اسپکترومتری Folin–Ciocalteu استاندارد مقایسه شد.

بدون دیدگاه