دانلود رایگان مقالات انگلیسی فلسفه

ترجمه مقاله شکل گیری علوم فلسفه و تاریخ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل گیری علوم فلسفه و تاریخ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله هرمنوتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هرمنوتیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله طرح انتولوژی و پایگاه داده: تفاوت این دو در چیست؟

ترجمه مقاله طرح انتولوژی و پایگاه داده: تفاوت این دو در چیست؟

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله بحث هایی از طراحی: یک استراتژی متناقض؟ - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بحث هایی از طراحی: یک استراتژی متناقض؟ - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله طراحی هوشمند و آمار ریاضی: ائتلافی با مشکلات فراوان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله طراحی هوشمند و آمار ریاضی: ائتلافی با مشکلات فراوان - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چالش نظریه الگوریتمی اطلاع برای طراحی هوشمند - نشریه وایلی

ترجمه مقاله چالش نظریه الگوریتمی اطلاع برای طراحی هوشمند - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله معماری به مثابه تجربه: امتزاج جهان و نفس

ترجمه مقاله معماری به مثابه تجربه: امتزاج جهان و نفس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تجربه معماری - بررسی روح و چشم

ترجمه مقاله تجربه معماری - بررسی روح و چشم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله فضا(ها)ی تجسم یافته: نظریات انسان شناسی در باب جسم، فضا و فرهنگ - نشریه Sage

ترجمه مقاله فضا(ها)ی تجسم یافته: نظریات انسان شناسی در باب جسم، فضا و فرهنگ - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نظریه ایده آل در مقابل نظریه غیر ایده آل - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نظریه ایده آل در مقابل نظریه غیر ایده آل - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله فلسفه علم، بررسی اجمالی برای مربیان

ترجمه مقاله فلسفه علم، بررسی اجمالی برای مربیان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رهبری پست مدرن و واﮊه نامه سیاستگذاری

ترجمه مقاله رهبری پست مدرن و واﮊه نامه سیاستگذاری

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله انتقال دست به دست جهل

ترجمه مقاله انتقال دست به دست جهل

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله اهمیت فلسفه در انجام تحقیقات آموزشی

دانلود ترجمه مقاله اهمیت فلسفه در انجام تحقیقات آموزشی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18