ترجمه مقاله حافظه فعال برای فرکانس های Vibrotactile - نشریه وایلی

ترجمه مقاله حافظه فعال برای فرکانس های Vibrotactile - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حافظه فعال برای فرکانس های Vibrotactile : مقایسه فعالیت قشری در افراد کور و بینا
عنوان انگلیسی
Working Memory for Vibrotactile Frequencies: Comparison of Cortical Activity in Blind and Sighted Individuals
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2010
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7125
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مغز و اعصاب
مجله
نقشه برداری مغز انسان - Human Brain Mapping
دانشگاه
گروه آناتومی و نوروبیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، سنت لوئیس، میسوری
کلمات کلیدی
قشر اکسیپیتال انسانی، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، torelyuch
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
وظایف تحریک ویبروتاکتیل
اکتساب تصویر ، پیش پردازش، و ثبت اطلس
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
عملکرد وظیفه در طول تصویربرداری
نگاشت های t گروه و وظیفه
اثر سختی کار
اختلافات وظیفه
قشر جلو مغزی
قشر sulcal Intraparietal
قشر پس سری
تضاد گروه
قشر پس سری
قشر sulcal Intraparietal
قشر جلو مغزی
قشر آهیانه ای
قشر پیش حرکتی
بحث
فعالیت در قشر پس سری
قشر قدامی خلفی جانبی و WM
اثرات توجه
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In blind, occipital cortex showed robust activation to nonvisual stimuli in many prior functional neuroimaging studies. The cognitive processes represented by these activations are not fully determined, although a verbal recognition memory role has been demonstrated. In congenitally blind and sighted (10 per group), we contrasted responses to a vibrotactile one-back frequency retention task with 5-s delays and a vibrotactile amplitude-change task; both tasks involved the same vibration parameters. The one-back paradigm required continuous updating for working memory (WM). Findings in both groups confirmed roles in WM for right hemisphere dorsolateral prefrontal (DLPFC) and dorsal/ventral attention components of posterior parietal cortex. Negative findings in bilateral ventrolateral prefrontal cortex suggested task performance without subvocalization. In bilateral occipital cortex, blind showed comparable positive responses to both tasks, whereas WM evoked large negative responses in sighted. Greater utilization of attention resources in blind were suggested as causing larger responses in dorsal and ventral attention systems, right DLPFC, and persistent responses across delays between trials in somatosensory and premotor cortex. In sighted, responses in somatosensory and premotor areas showed iterated peaks matched to stimulation trial intervals. The findings in occipital cortex of blind suggest that tactile activations do not represent cognitive operations for nonverbal WM task. However, these data suggest a role in sensory processing for tactile information in blind that parallels a similar contribution for visual stimuli in occipital cortex of sighted.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در بسیاری از مطالعات تصویربرداری عصبی عملکردی قبلی درباره افراد کور، قشر اکسیپیتال فعال سازی قوی به محرک های غیربصری (غیرکلامی) بررسی و نشان داده شده است. فرآیندهای شناختی ارائه شده توسط این فعالسازی به طور کامل تعیین نشده است، اگر چه نقش حافظه شناخت کلامی نشان داده شده است.
در افراد نابینای مادرزاد و بینا (10 مورد در هر گروه)، ما پاسخ به وظیفه حفظ فرکانس ویبروتاکتیل تک بازگشت با تاخیر 5-S و وظیفه دامنه تغییر ویبروتاکتیل را با هم مقایسه کردیم. هر دو وظایف شامل پارامترهای لرزش مشابه بودند. پارادایم تک بازگشت برای به روز رسانی مداوم برای حافظه فعال (WM) مورد نیاز است . یافته ها در هر دو گروه نقش ها در WM برای پیش پیشانی (جلومغزی) نیمکره راست خلفی جانبی (DLPFC) و اجزای حواس پشتی / پیشین قشر آهیانه خلفی را تایید کردند. یافته های منفی در قشر جلو مغزی بطنی دوجانبه، عملکرد کار بدون زیرآواگری را پیشنهاد کردند.
در قشر اکسیپیتال دو جانبه، افراد کور مقایسه پاسخ مثبت به هر دو وظایف را نشان دادند ، در حالی که WM پاسخ های منفی بزرگ را در افراد بینا برانگیخته اند.
استفاده بیشتر از منابع توجه در افراد نابینا به عنوان پاسخ بزرگتر علی در سیستم های توجه پشتی و پیشین ، DLPFC راست ، و پاسخ های مداوم در سراسر تاخیر بین آزمایشات در حسهای تنی و قشر پیش حرکتی پیشنهاد شد. در افراد بینا ، پاسخ ها در مناطق حسهای تنی و پیش حرکتی حداکثرهای تکراری همسان با فواصل آزمایش تحریک نشان دادند. این یافته ها در قشر اکسیپیتال از افراد کور نشان می دهد که فعال سازی های لمسی ، عملیات شناختی برای کار WM غیر کلامی انجام نمی دهند. با این حال، این داده ها نقش مهمی در پردازش حسی برای اطلاعات لمسی در افراد کور به موازات سهم مشابه برای محرک های بصری در قشر اکسیپیتال از افراد بینا نشان می دهد.


بدون دیدگاه