ترجمه مقاله وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سوددهی بانکی

ترجمه مقاله وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سوددهی بانکی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و سوددهی بانکی: دیدگاهی ایرانی
عنوان انگلیسی
Loan to SME and Banking Profitability: An Iranian Perspective
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5504
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بانکداری، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی و اقتصاد پول و بانکداری
دانشگاه
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
کلمات کلیدی
سوددهی بانکی، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، پنل داده های پویا
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروی بر پیشینه
3. داده ها و تخمین تجربی
4. توصیف متغیر و مشخصات مدل
5. دست آوردها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

In recent years the studies show that small and medium enterprises (SME) are the core of most economics and are a key source of economic growth and flexibility. The SMEs have the important role in creating employment Economic growth and financial services. The private sector is also involved in the promotion of SMEs through the establishment of SME branches in banking institutions. This paper investigates the role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in influencing the banking profitability in Iran. Making use of Dynamic panel data from 2001 to 2010, the findings exposed that SME contribute to bank profitability in Iran. This paper find negative and significant coefficient of loan to SMEs in banking profitability. The result shows that concentration Index and deposit ratio and cost ratio and size of bank influence on banking profitability in Iran. Banks are more concerned about SME financing is seen to be highly risky and are therefore constrained in terms of bank financing.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعات انجام شده در سال های اخیر، نشان می دهد که بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی (SME)، هستۀ اغلب علوم اقتصادی و منبع کلیدی رشد و انعطاف اقتصادی هستند. بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی نقش مهمی در رشد اشتغال زایی در زمینۀ اقتصاد و خدمات مالی دارند. بخش خصوصی نیز با تأسیس بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در مؤسسات بانکی، در ارتقای این بنگاه های اقتصادی وارد شده است.
این مقاله، به نقش بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و تأثیر آنها در سیستم سوددهی بانک های ایران می¬پردازد. از داده های موجود از سال های 2001 تا 2010 استفاده شد، سپس این یافته ها برای سنجش سوددهی بانکی در ایران، در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی قرار گرفت. این مقاله به ضرایب منفی و مهم وام دهی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در سوددهی بانکی دست یافت. نتیجۀ به دست آمده، تمرکز شاخص، ضریب سپرده، ضریب هزینه و میزان تأثیر بانک ها را در سوددهی بانکی در ایران نشان داد. بانک ها نسبت به سرمایه گذاری در بنگاه-های کوچک و متوسط اقتصادی نگرانند و آن را عملی پرخطر می بینند و از این رو، به خاطر تأمین بودجه بانکی محدود هستند.

بدون دیدگاه