مقالات ترجمه شده رشته هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

لیست مقالات ترجمه شده رشته هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
ترجمه مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی

ترجمه مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13