مقالات ترجمه شده رشته بیماری های عفونی و گرمسیری

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیماری های عفونی و گرمسیری
ترجمه مقاله جلوگیری از عفونت های محل جراحی مربوط به درن های شکمی - نشریه aacnjournals

ترجمه مقاله جلوگیری از عفونت های محل جراحی مربوط به درن های شکمی - نشریه aacnjournals

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در مورد شیگلا - نشریه LWW

ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در مورد شیگلا - نشریه LWW

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 43