تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته کتابخانه های عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته کتابخانه های عمومی

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11