مقالات ترجمه شده رشته محاسبات نرم

لیست مقالات ترجمه شده رشته محاسبات نرم
ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله همگرایی روش های هم محلی بدون شبکه مبتنی بر هسته نامتقارن

ترجمه مقاله همگرایی روش های هم محلی بدون شبکه مبتنی بر هسته نامتقارن

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

ترجمه مقاله نرم های Lp و هم اندازه پذیری توابع

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1973
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقاط تکین حذف شدنی در *C - جبرها از رتبه حقیقی صفر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله عملگرهای تصویر تقریبا متعامد به تقارنهایشان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملگرهای تصویر تقریبا متعامد به تقارنهایشان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله جواب های تکراری معادلات ماتریسی به فرم Ai XBi=Fi - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جواب های تکراری معادلات ماتریسی به فرم Ai XBi=Fi - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11