مقالات ترجمه شده رشته فیزیک محاسباتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک محاسباتی
ترجمه مقاله تعمیم الکترودینامیک کلاسیک برای پیش بینی اثرات میدان اسکالر

ترجمه مقاله تعمیم الکترودینامیک کلاسیک برای پیش بینی اثرات میدان اسکالر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مقاله مروری آسایش حرارتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقاله مروری آسایش حرارتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله مطالعه دینامیک مولکولی تغییر شکل تک محوره در آلومینیوم کامل و ناقص

ترجمه مقاله مطالعه دینامیک مولکولی تغییر شکل تک محوره در آلومینیوم کامل و ناقص

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16