مقالات ترجمه شده رشته فیتوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیتوشیمی
ترجمه مقاله اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات عناصر خاکی کمیاب بر رشد و سوخت و ساز گیاهان دارویی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله موفقیت های بزرگ اخیر درباره علامت دهی ژاسمونات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موفقیت های بزرگ اخیر درباره علامت دهی ژاسمونات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ژاسمونات هورمون زخم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژاسمونات هورمون زخم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 58
دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28