تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سخت افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته سخت افزار

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 209
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 27