مقالات ترجمه شده رشته ریاضی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی کاربردی
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله اندازه های نمونه کارآمد در برنامه ریزی غیرخطی تصادفی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه های نمونه کارآمد در برنامه ریزی غیرخطی تصادفی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نظریه بازی و شیلات ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه بازی و شیلات ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله دوگانگی و جهت کدهای چند چرخه ای

ترجمه مقاله دوگانگی و جهت کدهای چند چرخه ای

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

ترجمه مقاله حل عددی برنامه ریزی خطی بازه ای

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گراف های همسایه مشترک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7