مقالات ترجمه شده رشته حقوق عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حقوق عمومی
ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله آیا جرم پیشرفته، جرمی با هوش بالا است؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا جرم پیشرفته، جرمی با هوش بالا است؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله حسن نیت در قانون قراردادهای انگلستان

ترجمه مقاله حسن نیت در قانون قراردادهای انگلستان

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اثرات حقوق اسلامی بر شیوه های کسب و کار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثرات حقوق اسلامی بر شیوه های کسب و کار - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نیاز به ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی - نشریه Sage

ترجمه مقاله نیاز به ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7