تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه نویسی کامپیوتر

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه نویسی کامپیوتر

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 51
مبلغ: 39,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 104
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29