مقالات ترجمه شده ارزان نفت

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته نفت
ترجمه مقاله مدل محاسبه فشار شکستگی سنگ با چندین حوزه در فرایند شکستن - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل محاسبه فشار شکستگی سنگ با چندین حوزه در فرایند شکستن - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تکنولوژی های جدید در حفاری جهت دار SAGD - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تکنولوژی های جدید در حفاری جهت دار SAGD - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله بررسی افت مواد گردشی و آمایش ها با طبقه بندی جدید

ترجمه مقاله بررسی افت مواد گردشی و آمایش ها با طبقه بندی جدید

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI، MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31