مقالات ترجمه شده ارزان حسابداری

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته حسابداری
ترجمه مقاله دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی

ترجمه مقاله دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ویژگی های اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و بازده های بخش صنعت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و بازده های بخش صنعت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تاثیر نسبت بازده سود سهام و قیمت به درآمد بر بازده های سهام - نشریه SSRN

ترجمه مقاله تاثیر نسبت بازده سود سهام و قیمت به درآمد بر بازده های سهام - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کمک های علمی به ارتقای حسابداری برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کمک های علمی به ارتقای حسابداری برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انتظار حرفه ای های حسابداری از آموزش حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتظار حرفه ای های حسابداری از آموزش حسابداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بازتاب پذیری در تحقیق حسابداری

ترجمه مقاله بازتاب پذیری در تحقیق حسابداری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تعامل بین حسابرسی مالی و حاکمیت شرکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعامل بین حسابرسی مالی و حاکمیت شرکتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تغییر دیدگاه درمورد تعاملات حسابرس و مدیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر دیدگاه درمورد تعاملات حسابرس و مدیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام

ترجمه مقاله خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بررسی نقش حسابداری ارزش منصفانه در بحران مالی

ترجمه مقاله بررسی نقش حسابداری ارزش منصفانه در بحران مالی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله یک سیستم اندازه گیری ناقص مقدمه ای بر حسابداری - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله یک سیستم اندازه گیری ناقص مقدمه ای بر حسابداری - نشریه AAAJournals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله سرمایه گذاری ها در تولید برق در بریتانیا از سال 1960 تا 2010 - نشریه امرالد

ترجمه مقاله سرمایه گذاری ها در تولید برق در بریتانیا از سال 1960 تا 2010 - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 58
ترجمه مقاله نقش فساد در شکل دادن به ارزش حفظ پول نقد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش فساد در شکل دادن به ارزش حفظ پول نقد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله سرمایه فکری و عملیات حسابداری مدیریت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرمایه فکری و عملیات حسابداری مدیریت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارزش افزوده بازاری و معیار های حسابداری مرسوم

ترجمه مقاله ارزش افزوده بازاری و معیار های حسابداری مرسوم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله توسعه نظریه حسابداری اسلامی

ترجمه مقاله توسعه نظریه حسابداری اسلامی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 12