مقالات ترجمه شده ارزان تربیت بدنی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته تربیت بدنی
ترجمه مقاله سازگاری با ورزش های شدید و منظم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سازگاری با ورزش های شدید و منظم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رابطه بین اختلالات خلقی دانش آموزان متوسطه و کمرویی

ترجمه مقاله رابطه بین اختلالات خلقی دانش آموزان متوسطه و کمرویی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر نرمش های ارگونومیک و درمانی سه ماهه بر اختلال عضلانی اسکلتی

ترجمه مقاله تاثیر نرمش های ارگونومیک و درمانی سه ماهه بر اختلال عضلانی اسکلتی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله قلب ورزشکاران استقامتی

ترجمه مقاله قلب ورزشکاران استقامتی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تمرین آویزی TRX رویکرد تمرینی کارکردی جدید برای بزرگسالان مسن - نشریه NCBI

ترجمه مقاله تمرین آویزی TRX رویکرد تمرینی کارکردی جدید برای بزرگسالان مسن - نشریه NCBI

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اثر روانی آسیب مچ پا در ورزش ها

ترجمه مقاله اثر روانی آسیب مچ پا در ورزش ها

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تصویر و خودکارآمدی در زمینه مصدومیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصویر و خودکارآمدی در زمینه مصدومیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نظریه و توسعه نظریه در مدیریت ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه و توسعه نظریه در مدیریت ورزش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله اثربخشی معلم تربیت بدنی در زمینه بهداشت عمومی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اثربخشی معلم تربیت بدنی در زمینه بهداشت عمومی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20