دانلود مقالات ترجمه شده

لیست کل مقالات ترجمه شده انگلیسی به فارسی
دانلود ترجمه مقاله توسعه تابع کیفیت QFD در پروژه آپارتمان سازی

دانلود ترجمه مقاله توسعه تابع کیفیت QFD در پروژه آپارتمان سازی

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام - مجله Sage

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 50
دانلود ترجمه مقاله ترانزیستور فرکانس بالا در کاربردهای کم نویز - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله ترانزیستور فرکانس بالا در کاربردهای کم نویز - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32