دانلود مقالات ترجمه شده مجله Dovepress

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Dovepress به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارتباط بین چگالی مواد معدنی استخوان و ریزعنصرهای سرم - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله ارتباط بین چگالی مواد معدنی استخوان و ریزعنصرهای سرم - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سیستم ایمپلنت زانوی KineSpring - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله سیستم ایمپلنت زانوی KineSpring - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آتروفی عضلانی نخاعی قدامی - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله آتروفی عضلانی نخاعی قدامی - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله گیرنده های شبه پول در بیماری زایی بیماری های خودایمن - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله گیرنده های شبه پول در بیماری زایی بیماری های خودایمن - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اختلالات اضطراب و ناقل های عصبی GABA - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله اختلالات اضطراب و ناقل های عصبی GABA - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17