دانلود مقالات ترجمه شده مجله IOP

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IOP به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF - نشریه IOP

ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF - نشریه IOP

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده 14(S/H) بیتی 50ms/s برای ADC لوله ای - نشریه IOP

ترجمه مقاله یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده 14(S/H) بیتی 50ms/s برای ADC لوله ای - نشریه IOP

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله فونون های اولیه در Cu2ZnSnSe4 نوع ST و KS - نشریه IOP

ترجمه مقاله فونون های اولیه در Cu2ZnSnSe4 نوع ST و KS - نشریه IOP

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی - مجله IOP

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23