دانلود مقالات ترجمه شده مجله Ebsco

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Ebsco به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله ارزیابی و تحقیق در مورد تاخیر در شبکه های VoIP - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله ارزیابی و تحقیق در مورد تاخیر در شبکه های VoIP - نشریه ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله تحلیل تامین مالی و رشد اقتصادی بانک های اسلامی - نشریه ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و ضرایب واکنش به درآمدها - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و ضرایب واکنش به درآمدها - نشریه ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بهبود ارزش سهامدار بواسطه مکانیسم حکومت شرکتی - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله بهبود ارزش سهامدار بواسطه مکانیسم حکومت شرکتی - نشریه ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سود - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سود - نشریه ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله بررسی خدمات اطلاعاتی در آمریکا و چین - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله بررسی خدمات اطلاعاتی در آمریکا و چین - مجله ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تفاوت دغدغه های بخش خصوصی و دولتی در محاسبات ابری - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله تفاوت دغدغه های بخش خصوصی و دولتی در محاسبات ابری - مجله ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15