دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند

ترجمه مقاله تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله فلات شغلی، رضایتمندی شغلی و تعهد محققین - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله فلات شغلی، رضایتمندی شغلی و تعهد محققین - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

دانلود ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها - مجله امرالد

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی - مجله امرالد

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد - مجله امرالد

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17