دانلود رایگان مقالات انگلیسی هنر

ترجمه مقاله تجسم و هویت در روایت های مصور پساهزاره در هند - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تجسم و هویت در روایت های مصور پساهزاره در هند - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله آیا مد هنر است؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله آیا مد هنر است؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله رابطه بین سبک های گرایش موسیقی و مد و شباهت سلایق در آن دو - نشریه امرالد

ترجمه مقاله رابطه بین سبک های گرایش موسیقی و مد و شباهت سلایق در آن دو - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله محمود مختار اولین مجسمه ساز از سرزمین مجسمه سازی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله محمود مختار اولین مجسمه ساز از سرزمین مجسمه سازی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله معماری اوایل اسلام و اشکال ساختاری آن

ترجمه مقاله معماری اوایل اسلام و اشکال ساختاری آن

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله هنر صدا و معماری افقی جدید برای معماری و شهرسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هنر صدا و معماری افقی جدید برای معماری و شهرسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله فردیت و معنا در ساخت هنری - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله فردیت و معنا در ساخت هنری - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18