تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ
عنوان انگلیسی: Effect of pore water chemistry on the hydro-mechanical behaviour of Lianyungang soft marine clay
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F512 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.43Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: خاک و پی، سازه، سازه های دریایی و مهندسی هیدرولیک
مجله: علوم خاك كاربردی - Applied Clay Science
دانشگاه: موسسه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده حمل و نقل، نانجینگ، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1-معرفی

2-مواد و روش ها

3-نتایج و بحث

3-1-شناسایی خاک

3-2 آزمایشات CPTu

3-3 آزمایشات ادومتر(تحکیم تک محوری)

3-4 آزمایشات MIP

4- نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The effect of pore water chemistry on the hydro-mechanical behaviour of soft marine clay of Lianyungang was investigated. Field investigation and piezo-cone penetration tests at two sites with 0.56% and 4.91% salinity respectively were first performed, and a significant difference was observed in terms of Atterberg's limits (LL and PL), density, net tip resistance, sleeve friction and pore water pressure parameter, suggesting a significant effect of pore water chemistry. To confirm this observation, identification tests were extended to an artificial soil corresponding to a mixture of kaolinite/bentonite with different salinities. The results obtained confirm the significant effect of pore water chemistry. To further clarify this effect, oedometer tests were performed with both site water and deionised water. The results indicated that the compression index, swelling index, and secondary consolidation coefficient are higher in the case of deionised water, whereas the oedometer modulus, consolidation coefficient and hydraulic conductivity are larger in the case of site water. However, the ratio between secondary consolidation coefficient and compression (or swelling) index indicates no significant effect of pore water salinity. After completion of the oedometer tests, the microstructure features were studied by the mercury intrusion porosimetry. The results showed that deionised water led to an increase of porosity, whereas the site water led to a decrease of porosity.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ مورد بررسی قرار گرفت.تحقیقات صحرایی و آزمایشات نفوذ مخروط فشار در دو محل با شوری نسبی 0.56% و 4.91% انجام شد و تفاوت های چشم گیری در حدود اتربرگ (LL,PL) ،چگالی،مقاومت خالص نوک،مقاومت بدنه و پارامتر فشار آب حفره ای مشاهده شد که نشان دهنده تاثیر زیاد شیمی آب حفره ای میباشد.جهت تایید این مشاهدات،آزمایشات شناسایی بر اساس ترکیب کائولینیت-بنتونیت با شوری های متفاوت گسترش داده شدند.نتایج به دست آمده تاثیر شدید شیمی آب حفره ای را تایید کردند.جهت شفاف سازی بیشتر تست ادومتر با هردو نوع آب در محل و آب یون زدایی شده انجام شد.نتایج نشان دادند کهذنشانه تراکم،نشانه تورم و ضریب تحکیم ثانویه در حالت آب یون زدایی شده بزرگ تر هستند، در حالی که مدول ادومتر ،ضریب تحکیم و هدایت هیدولیکی در حالت آب در محل بزرگ تر هستند.اگرچه نسبت بین ضریب تحکیم ثانویه و نشانه فشردگی (یا تورم) تاثیر چشم گیری از شوری آب حفره ای را نشان نمی دهند.بعد از تکمیل آزمایشات ادومتر ویژگی های ریزساختاری خاک با خلأسنجی انتشاری جیوه (MIP)مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان دادند که آب یونیزه شده منجر به افزایش تخلخل میشود در حالی که آب محل منجر به کاهش تخلخل می شود.