ترجمه مقاله عوامل موثر بر آگاهی مصرف کننده ها برای مشارکت در سیستم جمع آوری پسماندهای الکترونیک - نشریه MDPI

ترجمه مقاله عوامل موثر بر آگاهی مصرف کننده ها برای مشارکت در سیستم جمع آوری پسماندهای الکترونیک - نشریه MDPI
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عوامل موثر بر نگرش و آگاهی مصرف کننده ها برای مشارکت در سیستم جمع آوری پسماندهای الکترونیک: مطالعه موردی در نیجریه
عنوان انگلیسی
Factors Influencing Consumers’ Intentions to Participate in a Formal E-Waste Collection System: A Case Study of Onitsha, Nigeria
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2017
نشریه
MDPI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F361
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازیافت و مدیریت پسماند
مجله
پایداری - Sustainability
دانشگاه
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی دالیان، چین
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-پسماند الکتریکی و الکترونیک در نیجریه
2-1 تولید پسماند الکترونیک درنیجریه
2-2 جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک و بازیافت پسماند ها ی الکترونیک در نیجریه
2-3 قوانین و مقرر ات مربوط به پسماند ها ی الکترونیک در نیجریه
2-4 چالش ها ی بازیافت و مدیریت پسماند ها ی الکترونیک
3-چارچوب نظری
4- روش تحقیق
4-1 ایجاد پرسش نامه
4-2 توزیع نمونه گیری و جمع اوری داده ها
4-2 توزیع نمونه گیری و جمع اوری داده ها
5-نتایج
5-1 تحلیل عاملی
5-2 تحلیل همبستگی
5-3 تحلیل رگرسیون سلسله مر اتبی
6-بحث
6-1 بحث نتایج و اهمیت
6-2 توصیه ها یی بر ای بهبود عوامل موثر بر قصد مصرف کننده ها
6-3 توصیه ها یی بر ای توسعه زیر ساخت جمع اوری پسماند ها ی الکترونیک
7-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Due to the increasing amount of electronic waste (e-waste) generated in Nigeria, challenges such as consumer disposal behaviors have emerged. An understanding of consumers’ intentions to participate in formal e-waste collections is key in increasing the level of participation in an e-waste collection scheme. The theory of planned behavior (TPB) creates an applicable platform for identifying the determinants of recycling intention. Based on the TPB, we develop a theoretical framework to study how influencing factors such as attitude, subjective norm, perceived behavioral control and environmental knowledge influence intentions to participate in formal e-waste collections. Additionally, we extend the research framework to examine whether the factors of infrastructure and economic incentive moderate the relationships between the influencing factors and intention. Using an empirical survey conducted in Onitsha with 384 usable questionnaire responses, we observe that attitude, subjective norm, and environmental knowledge directly influence consumers’ intentions. Statistical results also show that only the factor of infrastructure moderates the relationship between two influencing factors (attitude and subjective norm) and intention. The resulting negative coefficients of regression for the interactions indicate that the introduction of infrastructure will result in a weaker influencing ability of attitude and subjective norm on intention. Thus, the implications of this study in motivating consumers’ intentions suggest it would be beneficial for the government to provide functional and adequately managed infrastructure situated close to the community, such that it can be easily accessed by household consumers.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به دلیل افزایش مقدار پسماند ها ی الکترونیکی تولید شده در نیجریه، چالش ها یی نظیر رفتار ها ی تفکیک و بازیافت مصرف کننده ظهور کرده است. درک قصد و نگرش مصرف کننده ها بر ای مشارکت در جمع اوری و تفکیک در مبدا زباله ها ی الکترونیکی، در افزایش سطح مشارکت در طرح جمع اوری پسماند ها ی الکترونیکی کلیدی است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده(TPB)، یک بستری ر ا بر ای شناسایی عوامل موثر بر قصد بازیافت فر اهم می کند. بر اساس TPB، ما یک چارچوب نظری ر ا بر ای مطالعه شیوه اثر گذاری عواملی نظیر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتار ادر اک شده و دانش محیطی بر روی قصد مشارکت در جمع اوری زباله ها ی الکترونیک ار ایه می کنیم. نتایج نشان می دهد که تنها عامل زیر ساخت تعدیل کننده ر ابطه بین دو عامل موثر نگرش و هنجار ذهنی و قصد است. ضر ایب منفی رگرسیون بر ای اثر ات متقابل نشان می دهد که معرفی زیر ساخت ها منجر به توانایی تاثیر گذاری ضعیف نگرش و هنجار ذهنی بر قصد و نگرش می شود. از این روی اهمیت این مطالعه در انگیزش نیات و قصد مصرف کننده بر ای دولت در ر استای ار ایه زیر ساخت ها ی کارکردی نزدیک به جامعه سودمند است به طوری که به آسانی توسط مصرف کننده ها ی خانوار قابل دسترس است.

بدون دیدگاه