مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلاسما

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلاسما
ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله گالیوم فسفید به عنوان یک ماده برای نورهای مرئی و مادون قرمز

ترجمه مقاله گالیوم فسفید به عنوان یک ماده برای نورهای مرئی و مادون قرمز

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پلاسمای جوی با دمای پایین برای رفع آلودگی میکروبی

ترجمه مقاله پلاسمای جوی با دمای پایین برای رفع آلودگی میکروبی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله جت میکروپلاسمای اتمسفری غیرموازنه برای درمان آندوسکوپی - نشریه AIP

ترجمه مقاله جت میکروپلاسمای اتمسفری غیرموازنه برای درمان آندوسکوپی - نشریه AIP

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله اثر تخلیه کرونا بر ریزساختار پوستی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9