تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته عملیات موشک

لیست مقالات ترجمه شده رشته عملیات موشک

مبلغ: 85,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27