تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته دینامیک و ارتعاشات

لیست مقالات ترجمه شده رشته دینامیک و ارتعاشات

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15