دانلود مقالات ترجمه شده مجله Scientific

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Scientific به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مهاربند کمانش ناپذیر - نشریه Scientific

ترجمه مقاله مهاربند کمانش ناپذیر - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله خطا های اندازه گیری برای سن شروع در مطالعات کوهورت مرسوم - نشریه Scientific

ترجمه مقاله خطا های اندازه گیری برای سن شروع در مطالعات کوهورت مرسوم - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله پیاده سازی سیستم ERP بر اساس SOA تحت مدل SaaS - نشریه Scientific

ترجمه مقاله پیاده سازی سیستم ERP بر اساس SOA تحت مدل SaaS - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نقش اینترنت اشیا در تکنولوژی شبکه های هوشمند - نشریه Scientific

ترجمه مقاله نقش اینترنت اشیا در تکنولوژی شبکه های هوشمند - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل PSO-RBF - مجله Scientific

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل PSO-RBF - مجله Scientific

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6