مقالات ترجمه شده ارزان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
ترجمه مقاله مزایای چارچوب ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مزایای چارچوب ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مطالعه‌ جامع و مقایسه طرح های نسل پنجم NOMA - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مطالعه‌ جامع و مقایسه طرح های نسل پنجم NOMA - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله دریافت اطلاعات ازدحام دستگاه های موبایل برای بررسی تحرک های شهری

ترجمه مقاله دریافت اطلاعات ازدحام دستگاه های موبایل برای بررسی تحرک های شهری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یادگیری ماشین کارآمد برای کلان داده ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری ماشین کارآمد برای کلان داده ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اضافه بار ICT و خستگی خدمات شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اضافه بار ICT و خستگی خدمات شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مسائل امنیت اطلاعات RFID (سیستم بازشناسی با امواج رادیویی) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسائل امنیت اطلاعات RFID (سیستم بازشناسی با امواج رادیویی) - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ICT و رسانه های اجتماعی به عنوان عوامل محرک نوآوری چند ذی نفع در کشاورزی

ترجمه مقاله ICT و رسانه های اجتماعی به عنوان عوامل محرک نوآوری چند ذی نفع در کشاورزی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نوار پوشیدنی هوشمند برای تشخیص استرس - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نوار پوشیدنی هوشمند برای تشخیص استرس - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله سیستم نظارت بر سلامت هوشمند و امن مبتنی بر اینترنت اشیا

ترجمه مقاله سیستم نظارت بر سلامت هوشمند و امن مبتنی بر اینترنت اشیا

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تکنولوژی ها برای همگرایی نظارت ویدئویی و چند رسانه ای

ترجمه مقاله تکنولوژی ها برای همگرایی نظارت ویدئویی و چند رسانه ای

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23