مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
ترجمه مقاله ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی

ترجمه مقاله ظرفیت نوآوری در بخش کشاورزی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37