تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مغز و اعصاب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مغز و اعصاب

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9