ترجمه مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا

ترجمه مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا، آفریقای جنوبی
عنوان انگلیسی
Trace Metals in Soil and Plants around a Cement Factory in Pretoria, South Africa
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
pjoes
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F890
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست و بیوشیمی
مجله
مجله لهستانی مطالعات محیط زیست - Polish Journal of Environmental Studies
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی Sefako Makgatho، آفریقای جنوبی
کلمات کلیدی
فلزات کمیاب، گونه شاهپسند درختچه ای، آلودگی، کارخانه سیمان، خاک
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش شناسی
ارزیابی آلودگی
تحلیل آماری
نتایج
بحث
نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Rapid economic development across South Africa in recent decades has necessitated massive construction and building works, resulting in an increased demand for cement production. This has set cement factories all over South Africa to operate at maximum capacity in a bid to meet market demands. The present study investigated the concentrations of trace metals in soil and plants around a cement factory (PPC) in Pretoria, South Africa. Soil sampling was carried out around the cement factory during winter and summer periods, while plant sampling was only carried out during the summer period. Thirty soil samples were collected in different directions – southwest (SW), southeast (SE), and northeast (NE) – of the sites. Plant samples were also collected from these different directions. The result showed that soil pH was in the acidic medium and ranged from 5.12±0.21- 5.67±0.23. There was a significant difference in the concentrations of trace metals from the different directions (p<0.05). The pollution index (PI) revealed that the soil has been moderately polluted with elements such as Pb, Ni, Cr, Zn, Cd, and Cu. Strong positive correlations were recorded for most of these elements, suggesting a common source for them. The result of the plant analysis showed that Panicum maximum bio-accumulated most of the trace metals from the soil. L. camara showed a prospect as a bio-accumulator of heavy metals from these plants. The levels of trace metals from the plants exceeded the acceptable limits for human and livestock consumption. The study revealed that the source of the trace metals as pollutants cannot be attributed to the cement factory only but also to vehicular emissions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
توسعه سریع اقتصادی در سراسر آفریقای جنوبی در دهه های اخیر و ساخت و ساز ساختمان عظیم ، و در نتیجه افزایش تقاضا برای تولید سیمان وجود دارد. این کارخانه های سیمان در سراسر آفریقای جنوبی با حداکثر ظرفیت کار برای رفع نیازهای بازار در تلاش هستند. این مطالعه برای غلظت فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان (PPC) در پرتوریا، آفریقای جنوبی انجام شده است. نمونه برداری خاک از اطراف کارخانه سیمان در طول دوره زمستان و تابستان انجام شد ه است، در حالی که نمونه های گیاهی تنها در طول دوره تابستان انجام گرفته. سی نمونه از خاک ها در جهات مختلف - جنوب غربی (SW)، جنوب (SE)، و شمال شرق (NE) - از سایت ها جمع آوری شده است. نمونه های گیاهی نیز از این جهات مختلف جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که pH خاک در محیط اسیدی و در بازه زمانی از  5.12±0.21- 5.67±0.23 است. اختلاف معنی داری در غلظت فلزات از جهات مختلف وجود دارد (P <0.05) .
شاخص آلودگی (PI) نشان داد که خاک به طور متوسط با عناصر مانند سرب، نیکل، کروم، مس، روی، کادمیوم، و مس آلوده می شود. ارتباط مثبت قوی ای بین بسیاری از این عناصر ثبت شده است، که یک منبع مشترک برای آن ها نشان می دهد. نتیجه تجزیه و تحلیل کارخانه نشان داد که گونه Panicum حداکثر زیستی انباشته بسیاری از فلزات کمیاب از خاک است. L. کامارا یک چشم انداز به عنوان یک زیستی باتری فلزات سنگین از این گیاهان را نشان داد. سطح فلزات کمیاب در گیاهان برای مصرف انسان و دام بیش از حد قابل قبول است. این مطالعه نشان داد که منبع فلزات کمیاب به عنوان آلاینده را نمی توان تنها به کارخانه سیمان نسبت داد بلکه به تولید گازهای گلخانه ای موجود در هوا نیز مربوط است.

بدون دیدگاه