ترجمه مقاله تاثیر هم کاشت کردن بر عملکرد تعدادی از محصولات سبزیجات تابستانی رشد کرده تحت ردیف های متفاوت

ترجمه مقاله تاثیر هم کاشت کردن بر عملکرد تعدادی از محصولات سبزیجات تابستانی رشد کرده تحت ردیف های متفاوت
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر هم کاشت کردن بر عملکرد تعدادی از محصولات سبزیجات تابستانی رشد کرده تحت ردیف های متفاوت
عنوان انگلیسی
EFFECT OF INTERCROPPING ON THE PERFORMANCE OF SOME SUMMER VEGETABLE CROPS GROWN UNDER DIFFERENT ROW ARRANGEMENTS
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2011
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
f239
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم باغبانی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی، فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
دانشگاه
گروه باغبانی و علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اردن، عمان
کلمات کلیدی
هم کاشتی، غلات سبزیجات، LER
فهرست مطالب
چکیده
ماده و روش
نتایج و بحث ها
محصول لوبیا
محصول بامیه
محصول کدو
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study was conducted in a private farm in Madaba region during 2007 summer growing season. The objectives of this study were to determine the potential and response of some summer vegetable crops to intercropping system and to define the best combinations which yield highest production. Four vegetable crops namely bush bean, okra, lettuce and squash were planted in six combinations. Each combination was planted under four different row arrangements (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) in the open field. Okra and lettuce gave higher significant yields when they were planted with bean under all row arrangements, where they gave an average increase in yield of 45% and 66%, respectively, over their sole crops. Additionally, the yield of okra was affected by the associated crops (bean, lettuce and squash). The least significant yield of okra was obtained when it was intercropped with squash under 1:2 row arrangement (5.5 ton ha¹). However, the other row arrangements of okra as it was planted with squash were on the same level of significance when compared to okra sole crop (7.01 ton ha¹). On the other hand, bean gave the highest significant yields when it was intercropped with lettuce and squash under all row arrangements. However, when bean was intercropped with okra, significantly highest yield (16.66 ton ha¹) was obtained under 2:1 row arrangement as compared to okra yield sole crop (13.63 ton ha¹). For squash, significantly highest yields were obtained when it was intercropped with bean under 2:1 and 2:2 row arrangements as compared with squash yield sole crop. Moreover, in the squash / okra combination, yields under row arrangements of 1:1 and 1:2 were significantly less than squash yield sole crop. However, the other combinations under different row arrangements were intermediate in yields. Regarding the efficiency of intercropping as it was judged by LER, the results showed that almost all the intercropping combinations with their row arrangements tested gave LER values more than one indicating the superiority of intercropping over sole cropping.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این بررسی در مزرعه خصوصی در منطقه مادابا در طول فصل زراعی تابستان 2007 انجام گرفت . اهداف این بررسی عبارت بودند از تعیین عامل بالقوه و پاسخ بعضی محصولات سبزیجات با سیستم هم کاشت و تعریف بهترین ترکیب ها که دارای بالاترین تولید می باشند . چهار سبزی یعنی لوبیا ف بامیه ، کاهو و کدو مسما در شش ترکیب کاشته شدند . هر ترکیب تحت چهار ردیف در زمین باز کاشته شدند . بامیه و کاهو بالاترین محصولات را در زمانی داشتند که آنها را با لوبیا تحت تمامی ردیف ها کاشته بودند جایی که انها میانگین افزایش در بازده 45 و 65 درصدی را  بر روی غلات تکی اشان داشته اند . بعلاوه ، بازده گیاه بامیه تحت تاثیر غلات مربوطه بود ( لوبیا ، کاهو و کدو مسمایی ) . کم اهمیت ترین بازده بامیه در زمانی حاصل گردید که با کدو مسمایی تحت ردیف ای یک به دو کاشته شد ( 5.5 تن در هر هکتار ) . بنابراین ، دیگر ردیف های بامیه که با کدو مسمایی در سطح یکسان اهمیت در زمانی  کاشته شده بود که با غله تکی بامیه کاشته شده بودند ( 7.01 تن در هر هکتار ) . از طرف دیگر ، لوبیا چشمگیرترین محصول را در زمانی داشت که یا کاهو و کدو مسمایی تحت تمامی ردیف ها کاشته شد . بنابراین وقتی لوبیا با بامیه هم کاشت گردید ،بالاترین محصول ( 16.66 تن در هکتار ) را تحت ردیف های دو به یک در مقایسه با محصول تکی بامیه کسب نمود . علاوه بر این ، محصولات تحت ردیف های یک به یک و یک به دو در ترکیب کدو و بامیه تا حد زیادی کمتر از محصول کدو مسمایی یود . بنابراین ، دیگر ترکیبات تحت ردیف های متفاوت در محصولات متوسط بودند . با در نظر گرفتن کارامدی هم کاشتی که با LER قضاوت گردید ، نتایج نشان دادند که تقریبا تمامی ترکیبات هم کاشت با ردیف های هایشان تست شدند که مقادیر LER بیشتر از یک دادند که برتری هم کاشتی بر سر محصول تکی را ارایه نمود .


بدون دیدگاه