مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کتابخانه های دیجیتال

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت کتابخانه های دیجیتال
ترجمه مقاله کاربردهای چند رسانه ای برای کتابخانه مدرن

ترجمه مقاله کاربردهای چند رسانه ای برای کتابخانه مدرن

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله درگاه های کتابخانه - نشریه امرالد

ترجمه مقاله درگاه های کتابخانه - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله فناوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال - نشریه امرالد

ترجمه مقاله فناوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سیاست حفاظت دیجیتال (2011)

ترجمه مقاله سیاست حفاظت دیجیتال (2011)

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله از روزنامه های تاریخی تا روزنامه های الکترونیک

ترجمه مقاله از روزنامه های تاریخی تا روزنامه های الکترونیک

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله هوشمندی رقابتی ابزاری برای عملکرد موثر شغلی در کتابخانه های دانشگاهی

ترجمه مقاله هوشمندی رقابتی ابزاری برای عملکرد موثر شغلی در کتابخانه های دانشگاهی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17