تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12